Welcome to Hoàng Sơn Website !

Tin học

1

1


Tài liệu

1Thời tiết một số địa phương ở nước ta

Nhiệt độ - Thời Gian - Độ ẩm


Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở n&rgb(4, 3, 2);ớc ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang

Thời tiết Nha TrangTra từ điển

1

Nhập từ cần tra

Trang chủ » Tin học » MS Office » MS Frontpage

Làm việc với bảng trong Frontpage – Phần 2

Thứ hai - 24/09/2012 11:46
Frontpage

Frontpage

Một ô có thể chứa ảnh nền khác ảnh nền của cả bảng và của trang. Khi chọn ảnh nền, bất kì màu nào đã được chọn trong danh sách Background Color đều bị che lấp trừ khi ảnh nền được chọn có màu trong suốt.♦ Thay đổi kích thước ô

Có thể thay đổi nhanh kích thước ô bằng cách dùng chuột rê các đường viền ô tới kích thước cần thiết.

Trong hộp hội thoại Cell Properties có thể thay đổi độ rộng ô bằng cách xác định độ rộng, độ cao hoặc cả hai.

1. Trong FrontPage Editor, chuyển trỏ text vào trong ô muốn thay đổi kích thước.

2. Chọn Table/Cell Properties.

3. Để chỉ định độ rộng, trong phần Minimum Size:

- Chọn check box Specify Width.

- Gõ giá trị độ rộng cho ô được chọn.

- Chọn In Pixels hoặc In Percent.

4. Để chỉ định độ cao, trong phần Minimum Size:

- Chọn check box Specify Height.

- Gõ giá trị của độ cao cho ô được chọn.

- Chọn In Pixels hoặc In Percent.

5. Kích OK.

♦ Phân bố các hàng và cột đều nhau

Nếu có một bảng với độ cao các hàng và độ rộng các cột khác nhau, có thể dùng các lệnh Distribute Rows EvenlyDistribute Columns Evenly để làm cho các hàng hoặc cột có độ cao và độ rộng bằng nhau.

1. Chọn các hàng hoặc cột muốn có cùng độ cao và độ rộng.

2. Chọn Table/Distribute Rows Evenly hoặc Distribute Columns Evenly, hoặc kích các nút Distribute Rows Evenly hoặc Distribute Columns Evenly trên table toolbar.

Xoá bảng và một phần của nó :

♦ Xoá ô, hàng, cột

1. Trong FrontPage Editor, chọn số ô hoặc số hàng hoặc số cột muốn xoá.

2. Kích trên table toolbar.

♦ Xoá bảng

1. Trong FrontPage Editor, chọn bảng muốn xoá.

2. Nhấn phím DELETE.

♦ Xoá caption của bảng

1. Trong FrontPage Editor, chuyển con trỏ tới bên trái caption, kích đúp để chọn nó.

2. Nhấn phím DELETE.

Định dạng table :

♦ Thay đổi màu nền của một hoặc nhiều ô

1. Trong FrontPage Editor, chọn các ô muốn thay đổi màu nền.

2. Kích trên table toolbar.

3. Trong hộp hội thoại Color chọn một màu. Kích Define Custom Colors để định nghĩa màu mới.

4. Kích OK.

♦ Thay đổi màu nền của bảng

1. Trong FrontPage Editor, chuyển trỏ text vào trong bảng.

2. Chọn Table / Select Table.

3. Kích trên table toolbar.

3. Trong hộp hội thoại Color chọn màu. Kích Define Custom Colors để định nghĩa màu mới

4. Kích OK.

♦ Bổ sung ảnh nền cho một ô

Một ô có thể chứa ảnh nền khác ảnh nền của cả bảng và của trang. Khi chọn ảnh nền, bất kì màu nào đã được chọn trong danh sách Background Color đều bị che lấp trừ khi ảnh nền được chọn có màu trong suốt.

1. Trong FrontPage Editor, di chuyển trỏ text tới ô muốn chèn ảnh nền.

2. Chọn Table/Cell Properties.

3. Chọn check box Use Background Picture và sau đó kích Browse để mở hộp hội thoại Select Background Picture. Chọn các thông số sau:

- Nếu ảnh đang ở trên FrontPage web hiện thời, tìm folder chứa ảnh, chọn ảnh và kích OK.

- Nếu ảnh là một file của mạng cục bộ, kích nút File. Xuất hiện hộp hội thoại Select File. Tìm ảnh và kích OK.

- Nếu ảnh trên World Wide Web, kích nút World Wide Web.

♦ Bổ sung ảnh nền cho toàn bảng

Một bảng có thể có ảnh nền khác với nền của trang. Khi chỉ định ảnh nền cho bảng bất kì màu nào được chọn trong danh sách Background Color đều bị che lấp, trừ phi ảnh nền được chọn có màu trong suốt.

1. Trong FrontPage Editor, chuyển trỏ text vào trong bảng.

2. Chọn Table/Table Properties.

3. Chọn check box Use Background Picture và sau đó kích Browse để mở hộp hội thoại Select Background Picture. Làm một trong các việc sau:

- Nếu ảnh trên FrontPage web hiện thời, tìm folder chứa ảnh, chọn ảnh và kích OK.

- Nếu ảnh là một file trên mạng cục bộ, kích nút File. Xuất hiện hộp hội thoại Select File. Tìm ảnh và kích OK.

- Nếu ảnh trên World Wide Web, kích nút World Wide Web. Trình duyệt Web xuất hiện. Tìm ảnh cần thiết, quay trở về FrontPage Editor. Vị trí của trang chứa ảnh sẽ hiện trong trường URL.

- Nếu ảnh là clip art, kích nút Clip Art để hiện Microsoft Clip Gallery và chọn ảnh.

4. Nếu muốn chỉ định thuộc tính cho ảnh, ví dụ tạo ảnh trong suốt, kích nút Properties và đặt thuộc tính trong hộp hội thoại Picture Properties.

5. Kích OK để đóng hộp hội thoại Table Properties.

♦ Thay đổi màu các đường viền ô

Đường viền của ô có thể có một hoặc hai màu. Khi chọn hai màu, đường viền ô được thể hiện dưới dạng ba chiều.

1. Trong FrontPage Editor, chuyển trỏ text vào trong ô muốn đặt màu đường viền. Bảo đảm rằng kích thước của đường viền đã được xác định trong hộp hội thoại Table Properties.

2. Chọn Table (hoặc shortcut menu)/Cell Properties. Làm một trong các việc sau:

- Để có đường viền một màu, chọn màu từ danh sách thả xuống Border. Để định nghĩa màu mới, chọn Custom từ danh sách này.

- Để có đường viền hai màu, chọn các màu từ các danh sách thả xuống Light BorderDark Border. Có thể định nghĩa màu mới bằng cách chọn Custom từ danh sách này.

Chú ý: Khi bạn chỉ chọn Light Border hoặc Dark Border, màu thứ hai được sử dụng cho đường viền ô là màu được chọn từ danh sách thả xuống Normal.

3. Kích OK.

♦ Thay đổi màu đường viền bảng

1. Trong FrontPage Editor, chuyển trỏ text vào trong bảng.

2. Chọn Table (hoặc shortcut menu)/Table Properties.

3. Làm một trong các việc sau:

- Để có đường viền một màu, chọn màu từ danh sách thả xuống Border. Để định nghĩa màu mới, chọn Custom từ danh sách này.

- Để có đường viền hai màu, chọn các màu từ các danh sách thả xuống Light BorderDark Border. Có thể định nghĩa màu mới bằng cách chọn Custom từ danh sách này.

Chú ý: Khi bạn chỉ chọn Light Border hoặc Dark Border, màu thứ hai được sử dụng cho đường viền ô là màu được chọn từ danh sách thả xuống Normal.

4. Kích OK.

♦ Thay đổi hình dạng của ô

Table/ Cell Properties.

2. Trong trường Horizontal Alignment, chọn cách dóng hàng cho nội dung của ô từ danh sách thả xuống.

3. Trong trường Vertical Alignment chọn cách dóng hàng cho nội dung của ô từ danh sách thả xuống.

4. Để sử dụng text làm các tiêu đề, chọn Header Cell.

5. Chọn No Wrap để text trong các ô không bị cuộn bởi trình duyệt Web.

6. Kích OK.

♦ Thay đổi layout của bảng

1. Trong FrontPage Editor, chuyển trỏ text vào trong bảng và chọn Table (hoặc shortcut menu)/Table Properties.

2. Trong trường Alignment, chọn cách dóng hàng bạn muốn từ danh sách thả xuống.

3. Trong trường Float, chọn nơi nào bạn muốn text bao quanh bên trái hoặc bên phải bảng. Khi chọn Default, text không bao quanh bảng.

4. Trong trường Border Size, gõ độ rộng cho đường viền bảng theo điểm.

5. Trong trường Cell Padding, vào khoảng cách bạn muốn giữa nội dung và các mép trong của các ô theo điểm.

6. Trong trường Cell Spacing, vào khoảng cách giữa các ô trong bảng theo điểm.

7. Kích OK.

Các thao tác khác :

♦ Bổ sung caption cho bảng

Bạn có thể bổ sung tiêu đề cho bảng để tóm tắt nội dung của nó.

1. Trong FrontPage Editor, chuyển trỏ text vào trong bảng choặc chọn bất kì phần nào của bảng.

2. Chọn Table/Insert Caption. FrontPage chèn caption trên hàng đầu tiên của bảng.

♦ Sửa caption của bảng

Bạn có thể sửa caption của bảng sau khi chèn nó.

Trong FrontPage Editor, chuyển trỏ text tới vị trí cần sửa trong caption và gõ thông tin mới.

♦ Bổ sung tiêu đề ô

Có thể tạo text trong ô đậm hơn để làm tiêu đề ô.

1. Trong FrontPage Editor, chuyển trỏ text vào trong ô, sau đó chọn Table/Cell Properties. Bạn cũng có thể chọn hàng, cột hoặc nhiều ô.

Header Cell trong phần Layout của hộp hội thoại.

2. Kích OK.

♦ Chuyển bảng thành text

Khi chuyển bảng thành text, FrontPage tách mỗi ô trong bảng thành một paragraph.1. Chọn bảng muốn chuyển thành text.

2. Chọn Table/Convert Table To Text.

3. Chuyển text thành bảng.

Trước khi thực hiện việc chuyển text thành bảng, hãy xác định bạn muốn chia text thành bao nhiêu cột và hàng bằng cách chèn thêm các kí tự phân cách. Ví dụ, sử dụng dấu phảy để chia các cột và sử dụng dấu đoạn (paragraph marks) để đánh dấu hết một hàng.

Ghi chú: vì HTML không hỗ trợ trực tiếp cho các kí tự Tab nên bạn hãy dùng dấu phảy hoặc các kí tự khác để tách cột.

- Chọn text muốn chuyển thành bảng.

- Chọn Table/Convert Text To Table. Hộp hội thoại Convert Text to Table xuất hiện.

- Trong miền Separate Text At, chọn kí tự dùng để phân tách cột, ví dụ như, dấu phảy, và kích OK.

HếtTổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Map


Xem Hoàng Sơn, Thủ Dầu Một, Bình Dương ở bản đồ lớn hơn

  • Đang truy cập: 10
  •   1 Hôm nay
  • : 1414
  •   1 Trong tháng
  • : 58517
  •   1
  • Tất cả truy cập: 1090982